نی نی فور

تقلید کردن

چرا کودکان تقلید میکنند

نظریه‌پردازان معاصر می‌گویند که تقلید پدیده‌ای عمومی است و مربوط به‌توانایی است که در ذات نوع بشر نهادینه شده است. درحقیقت، تقلید کودک مثل شنا کردن ماهی و پرواز پرندگان است که هر دو نمایانگر توانایی‌های اولیه‌ای است که در بطن انسان وجود دارد.

بیشتر بخوانید